Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Счетоводни и данъчни услуги. Обучение

 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи;
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки- Подаване на обр.1, обр.6, декларации по ЗДДС.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления.
 • Регистрация по ЗДДС;
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Изготвяне на договори и други документи.

 

ПЕЙРОЛ УСЛУГИ - ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му, до изготвянето на необходимите документи за пенсионирането или освобождаването му от работа.
 • Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите.
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и за прекратяване на трудовите правоотношения и тяхното своевременно представяне в НАП;
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; данъчни декларации;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки;
 • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета; осигуровки и заплати;
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
 • Попълване на трудови и книжки, заверка на осигурителен стаж;
 • Представяне на болнични листове и декларации в НОИ;
 • Изготвяне на документи за инспекция по труда.

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за  Националния статистически институт;
 • Изготвяне и представяне Декларация по чл.15 от ЗБУТ към Инспекция по труда;
 • Публикуване на ГФО в Търговки регистър.

 

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ  КОНСУЛТАЦИИ

 • Консултиране и съдействие при регистриране на фирми;
 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията;
 • Съдействие при създаване на фирмен печат;
 • Консултация за данъчно планиране на дейността;
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
 • Изготвяне на договори и други документи;
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база;
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления.