Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Център за професионално обучение •КАРИЕРИ• към "ПАЛДЕ КОРЕКТ"

предлага обучение за следните специалности:

Търсене на професия

Въведете име или част от името на търсената от Вас професия!


17. Професия Растениевъд, Код 621030

17.1. Специалност Полевъдство, Код 6210302, втора степен на професионална квалификация.

17.2. Специалност Растителна защита, Код 6210308, втора степен на професионална квалификация.

18. Професия Фермер, Код 621060

18.1. Специалност Земеделец, Код 6210601, втора степен на професионална квалификация.

18.2. Специалност Производител на селскостопанска продукция, Код 6210602, трета степен на професионална квалификация.

19. Професия Работник в животновъдството, Код 621120

19.1. Специалност Говедовъдство и биволовъдство, Код 6211201, първа степен на професионална квалификация.

19.2. Специалност Пчеларство, Код 6211206, първа степен на професионална квалификация.

20. Професия Озеленител, Код 622020

20.1. Специалност Цветарство, Код 6220201, втора степен на професионална квалификация.

21. Професия Работник в озеленяването, Код 622030

21.1. Специалност Озеленяване и цветарство, Код 6220301, първа степен на професионална квалификация.

22. Професия Изпълнител на термални процедури, Код 726010

22.1. Специалност Извършване на термални процедури в балнологични и други възстановителни центрове, Код 7260101, втора степен на професионална квалификация.

23. Професия Помощник - възпитател, Код 726030

23.1. Специалност Помощник - възпитател в отглеждането и възпитаването на деца, Код 7260301, трета степен на професионална квалификация.

24. Професия Социален асистент, Код 762040

24.1. Специалност Подпомагане на деца, Код 7620401, втора степен на професионална квалификация.

24.2. Специалност Подпомагане на възрастни, Код 7620402, втора степен на професионална квалификация.