Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Център за професионално обучение •КАРИЕРИ• към "ПАЛДЕ КОРЕКТ"

предлага обучение за следните специалности:

Търсене на професия

Въведете име или част от името на търсената от Вас професия!


9. Професия "Касиер", Код 345060

9.1. Специалност Касиер, Код 3450601, първа степен на професионална квалификация.

10. Професия "Офис - мениджър", Код 34610

10.1. Специалност Бизнес администрация, Код 34610, трета степен на професионална квалификация.

11. Професия "Оператор на компютър", Код 482030

11.1. Специалност Текстообработване, Код 4820301, трета степен на професионална квалификация.

12. Професия "Организатор интернет приложения", Код 482040

12.1. Специалност Електронна търговия, Код 4820401, трета степен на професионална квалификация.

13. Професия "Монтьор на компютърни системи", Код 52360

13.1. Специалност Компютърни мрежи, Код 523602, втора степен на професионална квалификация.

14. Професия "Шивач", Код 542110

14.1. Специалност Шивачество, Код 542110, първа степен на професионална квалификация.

15. Професия "Оператор в дървообработването", Код 543020

15.1. Специалност Производство на мебели, Код 5430201, втора степен на професионална квалификация.

15.2. Специалност Производство на врати и прозорци, Код 5430202, втора степен на професионална квалификация.

16. Професия "Организатор в дървообработването и производството на мебели", Код 543100

16.1. Специалност Мебелно производство, Код 5431001, трета степен на професионална квалификация.

16.2. Специалност Дървообработване, Код 5431002, трета степен на професионална квалификация.