Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Новини


ПРОЕКТ - Подкрепа за развитие на предприемачески идеи

"Подкрепа за развитие на предприемачески идеи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и нова възможност за заетост и обучения на територията на МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН"

Цел на проекта: Създаване на устойчиви работни места за безработни и/или неактивни лица посредством комбинация от инициативи за осигуряване на заетост, на обучения, предоставяне на стимули за бенефициента за разкриване на нови работни места, както и насърчаване на предприемаческите инициативи за развитие на самостоятелен бизнес и различни форми на заетост, включително самостоятелна заетост.

Договор: BG05M9OP001-1.037-0001-C01

За периода 01.09.2019 г. – 01.11.2020 г.

Бюджет на проекта:  139 641.28 лева от които 118 695.08 лева европейско и 20 946.20 лева национално съфинансиране.

Бенефициент: „ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД