Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Водени от общностите местно развитие Местни инициативни групи

"ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД предоставя услуги по разработване на анализи, прогнозни бюджети, бизнес планове и съпътстваща документация за кандидати, желаещи да участват по процедури за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ през периода  2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ на "МИГ – Троян, Априлци, Угърчин" по следните процедури:

  • BG05M9OP001-1.038 "МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия", срок  25.06.2019 г.;
  • BG05M9OP001- 1.037 "МИГ Троян, Априлци, Угърчин - УЧА И РАБОТЯ", срок  30.06.2019 г.;
  • BG05M9OP001- 2.048 "МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика", срок 30.06.2019 г.