Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

През 2018 г. са изготвени анализи, прогнозни бюджети, бизнес планове и съпътстваща документация, като са подадени проектни предложения на кандидати по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024  "Насърчаване на предприемачеството".

До 21.05.2019 г се предоставят услуги по разработване на анализи, прогнозни бюджети, бизнес планове и съпътстваща документация  за подаване на проекти на кандидати, желаещи да участват по процедура BG16RFOP002-2.040 "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия".

 

През 2018 г. са изготвени анализи, прогнозни бюджети, бизнес планове и съпътстваща документация, като са подадени проектни предложения на кандидати по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024  "Насърчаване на предприемачеството".

До 21.05.2019 г се предоставят услуги по разработване на анализи, прогнозни бюджети, бизнес планове и съпътстваща документация  за подаване на проекти на кандидати, желаещи да участват по процедура BG16RFOP002-2.040 "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия".