Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси"

"ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД е изпълнил договори за администриране и управление на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по процедури за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ:

  • "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II";
  • "На път";
  • "Ново работно масто";
  • "Добри и безопасни условиа на труд";
  • "Обучения за заети лица".

До 03.05.2019 г се предоставят услуги по разработване на прогнозни бюджети, бизнес планове и съпътстваща документация  за подаване на проекти на кандидати, желаещи да участват по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.057 "УМЕНИЯ"- 03.05.2019г.

През периода 2018 – 2019 г. изпълнява договори за за администриране и управление на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по процедури за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ: "Развитие на социалното предприемачество".