Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Контакти

Седалище и адрес на управление: с. Сопот, общ. Угърчин, обл. Ловеч, п.к. 5571


Адреси за кореспонденция:

гр. Плевен, ул. Александър Стамболийски №1

гр. Плевен, ул. Плевенска епопея №5, ет.2 ап.4


Лице за контакт:

Йорданка Павлова - Управител - 0885 008 395; 0877 458 257

e-mail: j.pavlova1975@abv.bg, cpo_karieri@abv.bg


За да се свържете с нас обадете се на посочените телефони или използвайте формата за контакти.

Форма за контакти