Център за професионално обучение

КАРИЕРИ

към "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.037-0001

се финансира с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ЗА НАС

Дружество „ПАЛДЕ КОРЕКТ” ЕООД е създадено през 2012 г. в рамките на процедура BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. с предмет на дейност предоставяне на счетоводни услуги и данъчни консултации, Договор № ЕSF-1203-04-11022.

Дружеството се развива като разширява дейността си и извършва услуги по разработване и управление на проекти и бизнес планове с национално и европейско финансиране, изготвяне на анализи, стратегии и планови документи.

През 2016 г. развива дейността си с разкриване на Център за професионално обучение „Кариери” към ПАЛДЕ КОРЕКТ” ЕООД с 55 специалности от различни професионални направления.

Основна цел на дружеството и Центъра за професионално обучение е предоставянето на консултантски услуги и административна помощ при организация и управление на микро, малки и средни предприятия, управление на човешките ресурси, професионално обучение, обучения по ключови компетентности, обучения по ЗЗБУТ, повишаване на квалификацията, разработване и управление на проекти с национално и европейско финансиране, изготвяне на анализи, стратегии и стратегически документи, планове, маркетингови проучвания, предоставяне на счетоводни и финансови услуги при управление и отчитане на проекти с национално и външно финансиране.

Фирмата разполага с висококвалифициран екип, притежаващ дългогодишен опит в сферата на професионалното обучение, разработване и управление на проекти по Оперативни програми и Програма за развитие на селските райони, с изключителен приоритет Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

През 2019 г. дружеството стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0043-C01 „Създаване на социално предприятие в сферата на образованието – нов шанс за социално включване на уязвими групи в сектора на социалната икономика“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество. Бюджет на проекта: 98 858.48 лева от които 84 029.71 лева европейско и 14 828.77 лева национално съфинансиране.

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на лесен достъп до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи на пазара на труда и други социално изключени лица, осигуряване на подходящи условия за професионална интеграция в сферата на социалната икономика чрез създаване на социално предприятие.

Фирмата притежава съвременно оборудвани офиси и екип от професионалисти.